Read in Welsh

Since 2013 we have been working in partnership with the Welsh Government to encourage and empower young people to take steps to improve their health.

The Active Youth project, funded by the Health Challenge Wales Voluntary Sector Grant Scheme, aims to boost health and wellbeing among unemployed young people in Wales, while helping them gain the skills and confidence they need to find work.

In the first two years of the project, more than 270 young people were supported through the initiative through our Get Started and Explore progranne programmes. This included workshops covering four key themes; physical activity, healthy eating, wellbeing and mental health. The project also supported the running of Heaven’s Kitchen sessions where young people plan, prepare, cook, serve and host meals for guests and staff.

The results so far have been fantastic. Around seventy per cent of participants who’d taken part said they’d been inspired to increase their levels of physical activity with 65 per cent making a conscious effort to eat healthier. In addition, there was evidence showing a reduction in smoking and alcohol consumption.

One young person supported is Josh Hatton. Before The Prince’s Trust Josh, 25, was battling depression and anxiety, he had no friends and had completely shut himself away from the world. Josh was terrified on the first day of Fairbridge but after a few icebreakers he began to relax a little. During the rest of the programme, he took part in a range of outdoor activities and gained a qualification in food hygiene after cooking a meal for guests. By the end of the course, Josh felt confident and independent and went on to secure his first job at Marks & Spencer though Make Your Mark. He says:

I feel extremely proud of myself, and I now plan to make the most of opportunities to show people what I’m made of. The Prince’s Trust has been a turning point in my life, and given me a brighter outlook for the future.

Stories like Josh’s epitomise the benefit of the Active Youth project for young people. We are delighted that the Welsh Government agreed to extend the project for a further two years under the Health Challenge Wales Voluntary Grant Scheme, aiming to support a further 260 young people by June 2017. Minister for Social Services and Public Health Rebecca Evans, said:

The Prince’s Trust has worked to encourage young people to be more physically active, built their confidence and supported them to make healthy choices, with really encouraging results. I want to congratulate Josh and everyone who took part on what they have achieved.

A range of partner organisations have also supported the project including Cardiff Blues, Cardiff Riding School, the Armed Forces and local Police forces. In addition to helping us make these valuable links, which will support future work, these collaborations help young people engage positively with local organisations and increase their sense of belonging in the local community.

Cymraeg

Ers 2013 rydyn ni wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i annog a grymuso pobl ifanc i gymryd camau i wella’u hiechyd. Nod y prosiect Pobl Ifanc Egnïol, sy’n cael ei ariannu gan Gynllun Grantiau Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru, yw hybu iechyd a llesiant ymhlith pobl ifanc ddi-waith yng Nghymru, ochr yn ochr â’u helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnyn nhw i gael hyd i waith.

Yn ystod dwy flynedd gyntaf y prosiect, cafodd dros 270 o bobl ifanc eu cefnogi trwy’r fenter, ar draws amrywiaeth o raglenni Prince’s Trust. Roedd y rhain yn cynnwys cyrsiau Dechrau Arni ar themâu fel coginio a goroesi hyd at raglenni datblygiad personol hwy fel Explore programme, oedd â gweithdai ar bedair thema allweddol; gweithgarwch corfforol, bwyta’n iach, llesiant a iechyd meddwl. Roedd y prosiect hefyd yn cefnogi cynnal sesiynau Heaven’s Kitchen, lle mae’r cyfranogwyr yn cynllunio, yn paratoi, yn coginio, yn gweini ac yn cynnal prydau bwyd ar gyfer gwesteion allanol a staff Prince’s Trust.

Mae’r canlyniadau hyd yma wedi bod yn wych. Dywedodd tua 70 y cant o’r rhai a fu’n cymryd rhan eu bod wedi cael eu hysbrydoli i gynyddu lefel eu gweithgarwch corfforol, ac roedd 65 y cant yn gwneud ymdrech ymwybodol i fwyta’n fwy iach. Ar ben hynny, roedd tystiolaeth yn dangos gostyngiad o ran smygu ac yfed alcohol. Roedd y cyrsiau hefyd yn helpu’r bobl ifanc i ddatblygu hyder a sgiliau allweddol, ac roedd tri o bob pedwar cyfranogwr wedi symud ymlaen i waith, addysg neu hyfforddiant.

Un o’r bobl ifanc hynny yw Josh Hatton. Cyn The Prince’s Trust roedd Josh, sy’n 25, yn brwydro yn erbyn iselder a phryder, doedd ganddo ddim ffrindiau, ac roedd wedi ynysu ei hun oddi wrth y byd yn llwyr. Roedd Josh mewn dychryn ar ddiwrnod cyntaf Fairbridge, ond ar ôl rhai gweithgareddau i dorri’r iâ, fe ddechreuodd ymlacio ychydig. Yn ystod gweddill y rhaglen, bu’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a chyflawnodd gymhwyster mewn hylendid bwyd ar ôl coginio pryd o fwyd i westeion. Erbyn diwedd y cwrs, roedd Josh yn teimlo’n hyderus ac yn annibynnol, ac aeth ymlaen i sicrhau ei swydd gyntaf yn Marks & Spencer trwy’r cynllun Gwneud dy Farc.

Fel mae ef ei hun yn dweud:

Rwy’n teimlo’n eithriadol o falch ohonof fy hun, ac rwy’n bwriadu gwneud yn fawr o’r cyfleoedd i ddangos i bobl beth rwy’n gallu ei wneud. Mae The Prince’s Trust wedi bod yn drobwynt yn fy mywyd, ac wedi golygu fy mod i’n gallu rhagweld dyfodol mwy disglair.

Mae hanesion fel un Josh yn crisialu manteision y prosiect Pobl Ifanc Egnïol i bobl ifanc. Rydyn ni wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i estyn y prosiect am ddwy flynedd arall o dan Gynllun Grantiau Gwirfoddol Her Iechyd Cymru, gyda’r nod o gefnogi 260 o bobl ifanc eraill erbyn mis Mehefin 2017.

Fel y dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus:

Mae The Prince’s Trust wedi gweithio i annog pobl ifanc i fod yn fwy actif yn gorfforol, wedi meithrin eu hyder, ac wedi eu cefnogi i wneud dewisiadau iach, gyda chanlyniadau calonogol dros ben. Hoffwn longyfarch Josh a phawb a fu’n cymryd rhan ar yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Mae’r prosiect hefyd wedi cael ei gefnogi gan amrywiaeth o sefydliadau partner, gan gynnwys Gleision Caerdydd, Ysgol Farchogaeth Caerdydd, y Lluoedd Arfog a Heddluoedd lleol. Yn ogystal â helpu The Prince’s Trust i greu’r cysylltiadau gwerthfawr hyn, a fydd yn cefnogi gwaith yn y dyfodol, mae cydweithio fel hyn yn helpu pobl ifanc i ymgysylltu mewn modd cadarnhaol â darparwyr lleol a chynyddu eu hymdeimlad o berthyn i’r gymuned leol.